මරාට අයවැයෙන් වෙන්කල දීමනා අත්හිටුවිමට යෝජනාවක්.

මරාට අයවැයෙන් වෙන්කල දීමනා අත්හිටුවිමට යෝජනාවක්.... Read More »

මරා අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් හෙලිකොප්ටරයෙන් . වියදම ලක්ෂ10ක්!

මරා අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් හෙලිකොප්ටරයෙන් . වියදම ලක්ෂ10ක්!... Read More »

හෙට උදෑසන සිරාට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වන්න එ.ජා.ප. සූදානම්.

හෙට උදෑසන සිරාට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වන්න එ.ජා.ප. සූදානම්.... Read More »

ඩීල්දාස රට යයි. උගේ ගෑණි පිට යයි..

ඩීල්දාස රට යයි. උගේ ගෑණි පිට යයි..... Read More »

සූකරවංශ මරාගේ පස්ස දිවෙන් පිරිසිදු කරයි.

සූකරවංශ මරාගේ පස්ස දිවෙන් පිරිසිදු කරයි.... Read More »

සිරා මරාට රෙද්ද උස්සයි.

සිරා මරාට රෙද්ද උස්සයි.... Read More »

විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුතා සමලිංගිකයෙකු නිසා විවාහය දෙදරයි.

විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුතා සමලිංගිකයෙකු නිසා විවාහය දෙදරයි.... Read More »

මරාගේ අපල දුරුවෙන්න රෙද්ද අස්සේ හොඩල අලයයි දෙහිගෙඩි දෙකයි එල්ලලා.

මරාගේ අපල දුරුවෙන්න රෙද්ද අස්සේ හොඩල අලයයි දෙහිගෙඩි දෙකයි එල්ලලා.... Read More »

නාමල්ගේ බඩ්ඩක් පිටයයි.

නාමල්ගේ බඩ්ඩක් පිටයයි.... Read More »

සිරා මරා පූට්ටුව නවදුරටත්. සිරා දෝශාභියෝගය පිලි නොගනී.

සිරා මරා පූට්ටුව නවදුරටත්. සිරා දෝශාභියෝගය පිලි නොගනී.... Read More »