ගෝඨාගෙන් වෙල්ගමට මරණ තර්ජන .

ගෝඨාගෙන් වෙල්ගමට මරණ තර්ජන .... Read More »

මරා වංචාකල රැ. මිලියන 140ක් ඉල්ලා නඩු පවරයි.

මරා වංචාකල රැ. මිලියන 140ක් ඉල්ලා නඩු පවරයි.... Read More »

හිරැණිකා පිරිමි 5 දෙනෙක් ඉදිරියේ රෙදි ගලවලා.

හිරැණිකා පිරිමි 5 දෙනෙක් ඉදිරියේ රෙදි ගලවලා.... Read More »

හිරැණිකා තමා භාරතගෙන් ගැබ්ගත්බව ප්‍රසිද්ධියේ කියාසිටී.

හිරැණිකා තමා භාරතගෙන් ගැබ්ගත්බව ප්‍රසිද්ධියේ කියාසිටී.... Read More »

භාරත මැරැවේ ඇයි. කාගේ අවශතාවයකටද?

භාරත මැරැවේ ඇයි. කාගේ අවශතාවයකටද?... Read More »

විමල් රනිල් ඉදිරියේ සමාව ඉල්ලා හඩාවැටේ.

විමල් රනිල් ඉදිරියේ සමාව ඉල්ලා හඩාවැටේ.... Read More »

හිරැණිකා අධිකරණය හමුවේ තරැණයා පැහැරගෙන යාමට වරදකරැවේ.

හිරැණිකා අධිකරණය හමුවේ තරැණයා පැහැරගෙන යාමට වරදකරැවේ.... Read More »

මරාගේ බඩ්ඩට නිවසක් ලබාගැනීමට රු. මිලියන 2.4ක මාසික මුදලක් ගෙවලා.

මරාගේ බඩ්ඩට නිවසක්  ලබාගැනීමට රු. මිලියන 2.4ක මාසික මුදලක් ගෙවලා.... Read More »

ඥානසාර හිමි ජනාධිපති සමාව ඉල්ලා හඩාවැටේ.

ඥානසාර හිමි ජනාධිපති සමාව ඉල්ලා හඩාවැටේ.... Read More »

නීතීඥ සංගමය ලක්ෂ 25ක පගාවක් අරගෙන. රංජන් CID ට.

නීතීඥ සංගමය ලක්ෂ 25ක පගාවක් අරගෙන. රංජන් CID ට.... Read More »