ජනාධිපති දියනියගේ කුපාඩි වැඩ

ජනාධිපති දියනියගේ කුපාඩි වැඩ... Read More »

මරා සිරාට පයින්ගසා එලවයි.

මරා සිරාට පයින්ගසා එලවයි.... Read More »

මරාගේ දත් කුට්ටම බල්ලෝ උස්සලා.

මරාගේ දත් කුට්ටම බල්ලෝ උස්සලා.... Read More »

නාමල්වගේ චූ කොල්ලෙක් දේශපාලනයට ගේන්න තරම් පොහොට්ටුව බංකොලොත්. වේල්ගම කියයි.

නාමල්වගේ චූ කොල්ලෙක් දේශපාලනයට ගේන්න තරම් පොහොට්ටුව බංකොලොත්. වේල්ගම කියයි.... Read More »

චන්ද්‍රිකා බැසිල්ට කනට ගහලා එලවයි.

චන්ද්‍රිකා බැසිල්ට කනට ගහලා එලවයි.... Read More »

විමල් නිවාස අධිකාරිය තුල ගුටිකයි.

විමල් නිවාස අධිකාරිය තුල ගුටිකයි.... Read More »

බැසිල් මරා සමග ගැටුමක.

බැසිල් මරා සමග ගැටුමක.... Read More »

ජනතාව රජගෙට පැන සිරා හමගහන දිනය අතලග.

ජනතාව රජගෙට පැන සිරා හමගහන දිනය අතලග.... Read More »

නඩුව ඉවර වන තෙක් අගමැති හෝ ඇමතිවරු පත් නොකරන බවට සිරා තීන්දු කරයි.

නඩුව ඉවර වන තෙක් අගමැති හෝ ඇමතිවරු පත් නොකරන බවට සිරා තීන්දු කරයි.... Read More »

මරා ඇතුලු මැති ඇමතිවරුන්ගේ තනතුරු අභියාචනාධිකරණය අත්හිටුවයි.

මරා ඇතුලු මැති ඇමතිවරුන්ගේ තනතුරු අභියාචනාධිකරණය අත්හිටුවයි.... Read More »