හිරැණිකාට එරෙහිව රත්මලාන ජනතාව වීදි බසී.

හිරැණිකාට එරෙහිව රත්මලාන ජනතාව වීදි බසී.... Read More »

පවිත්‍ර ජෝන් ගැටුමක. පොහොටිටුව අර්බුදයක.

පවිත්‍ර ජෝන් ගැටුමක. පොහොටිටුව අර්බුදයක.... Read More »

ගෝඨාගේ මිණීමරැ දඩබල්ලාට අයත් කොලඹින් ගෙවල් 3ක් සහ බැංකු ගිණුමි 10ක් සොයාගැනේ.

ගෝඨාගේ මිණීමරැ දඩබල්ලාට අයත් කොලඹින් ගෙවල් 3ක් සහ බැංකු ගිණුමි 10ක් සොයාගැනේ.... Read More »

අචිනි සජිත් දීගෙට මහව ජනතා විරෝධය.

අචිනි සජිත් දීගෙට මහව ජනතා විරෝධය.... Read More »

දුමින්දගේ ලක්ෂ 162ක ගැහිල්ලක්.

දුමින්දගේ ලක්ෂ 162ක ගැහිල්ලක්.... Read More »

විමල් තමන්ගේ තුන ගැන කතා කරයි.

විමල් තමන්ගේ තුන ගැන කතා කරයි.... Read More »

චතුර සේනාරත්න ධීවරයන්ට මරණ තර්ජනය කරයි

චතුර සේනාරත්න ධීවරයන්ට මරණ තර්ජනය කරයි... Read More »

ජනතාවගේ මුදලින් රෝසිට ලක්ෂ 57ක වැසිකිලියක්

ජනතාවගේ මුදලින් රෝසිට ලක්ෂ 57ක වැසිකිලියක්... Read More »

අපේ රටේ ගෑණු මැදපෙරදිග දුක්විදිද්දි හරින් උඹ නිදිද ?

අපේ රටේ ගෑණු මැදපෙරදිග දුක්විදිද්දි හරින් උඹ නිදිද ?... Read More »

ෆයිසර් මුස්තාපා තිලංගට කඩේ යයි

ෆයිසර් මුස්තාපා තිලංගට කඩේ යයි... Read More »