කේදයකින් නිමවූ සජිත් ඇන්ජලා ආදර අන්දරය

කේදයකින් නිමවූ සජිත් ඇන්ජලා ආදර අන්දරය... Read More »

මිණීමරැ ගෝඨා අධිකරණයේදී හඩා වැටේ

මිණීමරැ ගෝඨා අධිකරණයේදී හඩා වැටේ... Read More »

ස්ත්‍රී දුෂක හමුදා කපිතාන්ට දඩුවමි කරනු

ස්ත්‍රී  දුෂක හමුදා කපිතාන්ට දඩුවමි කරනු... Read More »

එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතඩංගුවට ගන්න උසාවි නියෝග

එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  අතඩංගුවට ගන්න උසාවි නියෝග... Read More »

බැසිල් හුරතල් කරලා ඉවරයි එකදිගට නඩු විභාග

බැසිල් හුරතල් කරලා ඉවරයි එකදිගට නඩු විභාග... Read More »

වෙල්ගමගේ ජුංඩාට ප්‍රහාරයක්

වෙල්ගමගේ ජුංඩාට ප්‍රහාරයක්... Read More »

මරාගේ බෑණාට කලිසමේ බඩ යයි

මරාගේ බෑණාට කලිසමේ බඩ යයි... Read More »

ගෝඨාගේ මිණීමැරැමි 33ක් ගැන තරැණයෙක් සාක්ෂි දෙයි

ගෝඨාගේ මිණීමැරැමි 33ක්  ගැන තරැණයෙක් සාක්ෂි දෙයි... Read More »

ගෝඨාගේ දෙපතුල් ලෙවකෑ හිටපු පොළිස්පති හඩාවැටේ

ගෝඨාගේ දෙපතුල් ලෙවකෑ හිටපු පොළිස්පති හඩාවැටේ... Read More »

හිරැණිකා ඇමතිකමක් ඉල්ලා හඩා වැටේ

හිරැණිකා ඇමතිකමක් ඉල්ලා හඩා වැටේ... Read More »