හේමාගේ සුදු මුණට සිරාගෙන් හාදුවක්.

හේමාගේ සුදු මුණට සිරාගෙන් හාදුවක්.... Read More »

මාරා තෙවන වරටත් ජනාධිපති වේන්න අවස්ථාව ඉල්ලා උසාවි යයී.

මාරා තෙවන වරටත් ජනාධිපති වේන්න අවස්ථාව ඉල්ලා උසාවි යයී.... Read More »

මරා මාද්‍යවේදියෙකුට තර්ජනය කරයි.

මරා මාද්‍යවේදියෙකුට තර්ජනය කරයි.... Read More »

ශෂීගේ බුරිය ඉදිරියේ ඇඹලයෙකුවු රාජිත.

ශෂීගේ බුරිය ඉදිරියේ ඇඹලයෙකුවු රාජිත.... Read More »

මහරගම වනසන මරාගේ වස්සා.

මහරගම වනසන මරාගේ වස්සා.... Read More »

CIDය ප්‍රශ්ණ කිරීමේදී පැය 3ට හය වතාවක් මරා වැසිකිලියයි.

CIDය ප්‍රශ්ණ කිරීමේදී පැය 3ට හය වතාවක් මරා වැසිකිලියයි.... Read More »

හිරැණිකාට සිරාගෙන් මාසිකව ලක්ෂ 2ක ජරාවක්.

හිරැණිකාට සිරාගෙන් මාසිකව ලක්ෂ 2ක ජරාවක්.... Read More »

රිෂාඩ් බදියුදීන්ට වාහන 10ක් සහ රියදුරන් 28ක්.

රිෂාඩ් බදියුදීන්ට  වාහන 10ක් සහ රියදුරන් 28ක්.... Read More »

රැ. මි.49ක් අවභාවිතය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මහාධිකරණයේ ගෝඨාට එරෙහිව නඩු.

රැ. මි.49ක් අවභාවිතය කිරීම සම්බන්ධයෙන්  විශේෂ මහාධිකරණයේ ගෝඨාට එරෙහිව නඩු.... Read More »

ශෂී රාජිත ඩීල් එක ගැන ජනපතිට පෙත්සමක්.

ශෂී රාජිත ඩීල් එක ගැන ජනපතිට පෙත්සමක්.... Read More »