අශෝක වඩිගමංගාව රිය අනතුරකින් මියයයි

Share Button

Similar Posts
මරා තුනෙන් දෙක හදාගන්න මන්න්‍රීවරු මිලදී ගන්න සැලැස්ම හෙලිකරයි.
...
සුසන්ත පුංචිනිලමේට කන්තලේදී කුණු බිත්තර ප්‍රහාරයක්.
...
වරය සේවක සටන වෘර්තීය සමිති අම්බරුවෝ ලක්ෂ 100කට මරාට පාවා දෙයි.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website