ඇවන්ගාඩි අයිතිකරුගෙන් රඛිත රාජපක්ෂට මිලියන 65ක පගාවක

ඇවන්ගාඩි අයිතිකරුගෙන් රඛිත රාජපක්ෂට මිලියන 65ක පගාවක

Share

Similar Posts
හේමාගේ සුදු මුණට සිරාගෙන් හාදුවක්.
හේමාගේ සුදු මුණට සිරාගෙන් හාදුවක්.
...
මාරා තෙවන වරටත් ජනාධිපති වේන්න අවස්ථාව ඉල්ලා උසාවි යයී.
මාරා තෙවන වරටත් ජනාධිපති වේන්න අවස්ථාව ඉල්ලා උසාවි යයී.
...
මරා මාද්‍යවේදියෙකුට තර්ජනය කරයි.
මරා මාද්‍යවේදියෙකුට තර්ජනය කරයි.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website