ඈමති විජේදාසගේ ඩිල් ගෑන අද ඈමති අජිත් කතා කරයි

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*