ඈමති විජේදාසගේ ඩිල් ගෑන අද ඈමති අජිත් කතා කරයි

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *