ඈමති විජේදාසගේ ඩිල් ගෑන අද ඈමති අජිත් කතා කරයි

ඈමති විජේදාසගේ ඩිල් ගෑන අද ඈමති අජිත් කතා කරයි

https://www.youtube.com/watch?v=g6RC54dDPjI

Share

Similar Posts
කේදයකින් නිමවූ සජිත් ඇන්ජලා ආදර අන්දරය
කේදයකින් නිමවූ සජිත් ඇන්ජලා ආදර අන්දරය
...
මරාගේ බෑණාට කලිසමේ බඩ යයි
මරාගේ බෑණාට කලිසමේ බඩ යයි
...
ගෝඨාගේ දෙපතුල් ලෙවකෑ හිටපු පොළිස්පති හඩාවැටේ
ගෝඨාගේ දෙපතුල් ලෙවකෑ හිටපු පොළිස්පති හඩාවැටේ
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website