එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතඩංගුවට ගන්න උසාවි නියෝග

එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  අතඩංගුවට ගන්න උසාවි නියෝග

Share Button

Similar Posts
පිටිදුවගේ 43 වෙනි උපන්දින  සාජ්ජය
පිටිදුවගේ 43 වෙනි උපන්දින සාජ්ජය
...
මසක් ඇතුලත හිටපු හොරැ අල්ලන්නයි රනිල්ගෙන් නියෝග
මසක් ඇතුලත හිටපු හොරැ අල්ලන්නයි රනිල්ගෙන් නියෝග
...
බුද්ධිකට වල කැපූ සජිත්
බුද්ධිකට වල කැපූ සජිත්
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website