කඩුවේල ජනතාව සුජිව සේනසිංහ නිරැවත් කරයි

කඩුවේල ජනතාව සුජිව සේනසිංහ නිරැවත් කරයි

Share

Similar Posts
මරාගේ මන්ත්‍රි ගෝලයා 25  දක්වා රිමාන්ඩි
මරාගේ මන්ත්‍රි ගෝලයා 25 දක්වා රිමාන්ඩි
...
විමල් දුටුතැන අත් අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණ නියෝග
විමල් දුටුතැන අත් අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණ නියෝග
...
කිඹුලා ඇලට වැටුණු වාහනය යෝශිතගේ
කිඹුලා ඇලට වැටුණු වාහනය යෝශිතගේ
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website