ගෝඨාගේ දිව්රුම්දීමේ උත්සවයේ මූලු වියදම රු.ලක්ෂ 456යි.

Share Button

Similar Posts
මරා මාගල්කන්දේ සුදත්තට කුණුහරපෙන් බැනවදී
...
අශෝක වඩිගමංගාව රිය අනතුරකින් මියයයි
...
කුසල් මෙන්ඩිස් අත්අඩංගුවට
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website