ගෝඨාගේ දිව්රුම්දීමේ උත්සවයේ මූලු වියදම රු.ලක්ෂ 456යි.

Share

Similar Posts
ඇමතිවරු සහ නියෝජ්‍යා ඇමතිවරු මිනි මරාගනී
...
O/L අසමත් සජිත් පාලනයට සුදුසුද
...
වාසු රාජපක්ෂ පවුල වතුර මාරුකරගන්න විදිහ කියාදෙයි.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website