තමන්ගේ පන්සල අතුගාගන්නේනැති කාලකන්නි පල්ලිය අතුගාන්න ගිහින්.

Share Button

Similar Posts
මහමැතිවරණය පිළිබඳව දුන් තීන්දුවෙන් ආණ්ඩුව නිවැරදිබව නොකියවෙන බව නීතීඥසංගමය පවසයි.
...
අම්පිටියේ සුමනරතන අලි සබ්‍රි සමග ගුටි කෙලගනී,
...
නාමල් පැය 24ම මිරිකන ඇට දෙක ඔබ දුටුවාද?
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website