නාමල්ගේ හොර නීති ලෝගුව ගලවමු

නාමල්ගේ හොර නීති ලෝගුව ගලවමු

Share

Similar Posts
මිණීමරැ ගෝඨා අධිකරණයේදී හඩා වැටේ
මිණීමරැ ගෝඨා අධිකරණයේදී හඩා වැටේ
...
ස්ත්‍රී  දුෂක හමුදා කපිතාන්ට දඩුවමි කරනු
ස්ත්‍රී දුෂක හමුදා කපිතාන්ට දඩුවමි කරනු
...
එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  අතඩංගුවට ගන්න උසාවි නියෝග
එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතඩංගුවට ගන්න උසාවි නියෝග
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website