පිටිදුවගේ 43 වෙනි උපන්දින සාජ්ජය

පිටිදුවගේ 43 වෙනි උපන්දින  සාජ්ජය

Share Button

Similar Posts
මසක් ඇතුලත හිටපු හොරැ අල්ලන්නයි රනිල්ගෙන් නියෝග
මසක් ඇතුලත හිටපු හොරැ අල්ලන්නයි රනිල්ගෙන් නියෝග
...
බුද්ධිකට වල කැපූ සජිත්
බුද්ධිකට වල කැපූ සජිත්
...
පොළිස්පති ඉල්ලා අස්වීමට සැරසේ
පොළිස්පති ඉල්ලා අස්වීමට සැරසේ
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website