බස්නාහිර පළාත් සභාවට රැ.640,000 බැගින් පුටු මිලදී ගැනීම ආණ්ඩුකාවරයා අත්හිටුවයි.

බස්නාහිර පළාත් සභාවට  රැ.640,000 බැගින් පුටු මිලදී ගැනීම ආණ්ඩුකාවරයා අත්හිටුවයි.

Share

Similar Posts
මහින්ද අමරවීර එ.ජා.ප. ට
...
පොහොට්ටූවෙන් පබා ගම්පහට.
...
චතුරිකාට සිරාගෙන් රජයේ තනතුරක් සහ වැටුපක්.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website