මල්ෂා කොකේන් ගහලා හරින් සමග පිස්සු කෙලී

මල්ෂා කොකේන් ගහලා හරින් සමග පිස්සු කෙලී

Share

Similar Posts
SB ගේ නිවසේ ජල බිල සහ විදුලි බිල රු. ලක්ෂ 8.5ක්  රජය ගෙවයි.
SB ගේ නිවසේ ජල බිල සහ විදුලි බිල රු. ලක්ෂ 8.5ක් රජය ගෙවයි.
...
ආණ්ඩුව සඟ මැරයන්ට යටවෙයි.
ආණ්ඩුව සඟ මැරයන්ට යටවෙයි.
...
වාහනයක් නැත්තේ කරූගේ බල්ලට විතරලු…
වාහනයක් නැත්තේ කරූගේ බල්ලට විතරලු…
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website