මසක් ඇතුලත හිටපු හොරැ අල්ලන්නයි රනිල්ගෙන් නියෝග

මසක් ඇතුලත හිටපු හොරැ අල්ලන්නයි රනිල්ගෙන් නියෝග

Share

Similar Posts
පිටිදුවගේ 43 වෙනි උපන්දින  සාජ්ජය
පිටිදුවගේ 43 වෙනි උපන්දින සාජ්ජය
...
බුද්ධිකට වල කැපූ සජිත්
බුද්ධිකට වල කැපූ සජිත්
...
පොළිස්පති ඉල්ලා අස්වීමට සැරසේ
පොළිස්පති ඉල්ලා අස්වීමට සැරසේ
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website