මහරගම පොහොට්ටු සභාපති දනගසා සේවකයන්ගෙන් සමාව ගනී.

මහරගම පොහොට්ටු සභාපති දනගසා සේවකයන්ගෙන් සමාව ගනී.

Share

Similar Posts
උඩුවේ ධම්මාලෝක හමුදාවේ ලොක්කන්ගෙත් පස්ස පලයි.
...
විමලෙ රටයයි. උගෙ ගෑණි පිටයයි.
...
මුතුහෙට්ටිගෙ බඩුපොට්වල අවුරුදු 12හේ 13 කෙල්ලෝ.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website