මිණිස්සුන්ට කෝටිගණන් පොලු තියන කෑගල්ලේ මංජුල ප්‍රසාද්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න.

මිණිස්සුන්ට කෝටිගණන් පොලු තියන කෑගල්ලේ මංජුල ප්‍රසාද්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න.

Share

Similar Posts
ගෝඨාගෙන් වෙල්ගමට මරණ තර්ජන .
ගෝඨාගෙන් වෙල්ගමට මරණ තර්ජන .
...
මරා වංචාකල රැ. මිලියන 140ක් ඉල්ලා නඩු පවරයි.
මරා වංචාකල රැ. මිලියන 140ක් ඉල්ලා නඩු පවරයි.
...
හිරැණිකා පිරිමි 5 දෙනෙක් ඉදිරියේ රෙදි ගලවලා.
හිරැණිකා පිරිමි 5 දෙනෙක් ඉදිරියේ රෙදි ගලවලා.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website