මෛත්‍රි පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබුවේ මරා බේරාගන්නද ?

මෛත්‍රි පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබුවේ මරා බේරාගන්නද ?

Share

Similar Posts
විමුක්ති කුමාරතුංග දේශාපාලනයට
විමුක්ති කුමාරතුංග දේශාපාලනයට
...
හේමා ඇංජලාගේ කොන්ඩේ කැපුවේ ඇයි ?
හේමා ඇංජලාගේ කොන්ඩේ කැපුවේ ඇයි ?
...
සමන්තබඩිඩ ඇග තලාගන්න තායි ගිහින්
සමන්තබඩිඩ ඇග තලාගන්න තායි ගිහින්
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website