රනිල් මන්ත්‍රී පඩි වැඩිකිරීම අත්හිටුවයි.

රනිල් මන්ත්‍රී පඩි වැඩිකිරීම අත්හිටුවයි.

Share

Similar Posts
මහින්ද අමරවීර එ.ජා.ප. ට
...
පොහොට්ටූවෙන් පබා ගම්පහට.
...
චතුරිකාට සිරාගෙන් රජයේ තනතුරක් සහ වැටුපක්.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website