විමල් වීරවංශගේ වාහන අවභාවිත කිරීමේ නඩුව රාජිත යටගසයි.

විමල් වීරවංශගේ  වාහන අවභාවිත කිරීමේ නඩුව රාජිත යටගසයි.

Share

Similar Posts
මරාට අයවැයෙන් වෙන්කල දීමනා අත්හිටුවිමට යෝජනාවක්.
මරාට අයවැයෙන් වෙන්කල දීමනා අත්හිටුවිමට යෝජනාවක්.
...
මරා අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් හෙලිකොප්ටරයෙන් . වියදම ලක්ෂ10ක්!
මරා අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් හෙලිකොප්ටරයෙන් . වියදම ලක්ෂ10ක්!
...
හෙට උදෑසන සිරාට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වන්න එ.ජා.ප. සූදානම්.
හෙට උදෑසන සිරාට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වන්න එ.ජා.ප. සූදානම්.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website