විමල් වීරවංශගේ වාහන අවභාවිත කිරීමේ නඩුව රාජිත යටගසයි.

විමල් වීරවංශගේ  වාහන අවභාවිත කිරීමේ නඩුව රාජිත යටගසයි.

Share

Similar Posts
ජොන්ස්ටන්ගේ කොලුවා සමිතාගේ කුඹුර අඳේට කොටන්න  හදලා.
ජොන්ස්ටන්ගේ කොලුවා සමිතාගේ කුඹුර අඳේට කොටන්න හදලා.
...
ශිරන්ති අත් අඩංගුවට.
ශිරන්ති අත් අඩංගුවට.
...
අචිනි සජිත්ගේ උකුලට.
අචිනි සජිත්ගේ උකුලට.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website