විමලෙ රටයයි. උගෙ ගෑණි පිටයයි.

Share

Similar Posts
එජාප සභාපතිගේ කබීර් හෂීම් රාජ්‍ය බැංකුවල රැකියා ලබා දීම සඳහා ලක්ෂ දෙක බැගින් ගසා කාලා
...
ප්‍රියාන් මැණික් පියුමි ගත් ණය ඉල්ලා පොලිසියට යයි.
...
පවිත්‍රා මරා එක්ක නිදිවදිද්දී වකුගඩු රෝගීන් බේහෙත් නැතුව මියයයි.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website