විමුක්ති කුමාරතුංග දේශාපාලනයට

විමුක්ති කුමාරතුංග දේශාපාලනයට

Share

Similar Posts
හිරැණිකාට එරෙහිව රත්මලාන ජනතාව වීදි බසී.
හිරැණිකාට එරෙහිව රත්මලාන ජනතාව වීදි බසී.
...
පවිත්‍ර ජෝන් ගැටුමක. පොහොටිටුව අර්බුදයක.
පවිත්‍ර ජෝන් ගැටුමක. පොහොටිටුව අර්බුදයක.
...
ගෝඨාගේ මිණීමරැ දඩබල්ලාට අයත් කොලඹින් ගෙවල් 3ක් සහ බැංකු ගිණුමි 10ක් සොයාගැනේ.
ගෝඨාගේ මිණීමරැ දඩබල්ලාට අයත් කොලඹින් ගෙවල් 3ක් සහ බැංකු ගිණුමි 10ක් සොයාගැනේ.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website