වෙල්ගම මරාගේ අම්මා මතක්කරයි.

වෙල්ගම මරාගේ අම්මා මතක්කරයි.

Share

Similar Posts
මරාට අයවැයෙන් වෙන්කල දීමනා අත්හිටුවිමට යෝජනාවක්.
මරාට අයවැයෙන් වෙන්කල දීමනා අත්හිටුවිමට යෝජනාවක්.
...
මරා අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් හෙලිකොප්ටරයෙන් . වියදම ලක්ෂ10ක්!
මරා අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් හෙලිකොප්ටරයෙන් . වියදම ලක්ෂ10ක්!
...
හෙට උදෑසන සිරාට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වන්න එ.ජා.ප. සූදානම්.
හෙට උදෑසන සිරාට පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වන්න එ.ජා.ප. සූදානම්.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website