ශිරන්තිගේ බොටුවට තොන්ඩුව. (ඩිෆෙන්ඩරය අත් අඩංගුවට )

ශිරන්තිගේ බොටුවට තොන්ඩුව. (ඩිෆෙන්ඩරය අත් අඩංගුවට )

Share

Similar Posts
සිරන්ති අක්කගේ ආප්ප කඩේ
...
එස්. බී. සමෘධි සල්ලි වලින් විස්කි බීලා අතේ මාට්ටු.
...
මැල්කම් රංජිත් යලිත් රෙදි නැතුව මරාට කඩේ යයි.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website