සජිත් රෙදි නැතුව සිරසට කඩේ යයි.

Share

Similar Posts
සජිත් සිරස සමග රනිල් වනසන කුමන්ත්‍රණයක.
...
මේන්න මිණීමරු ප්‍රේමදාස විකුණපු ආයතන ලැයිස්තුව.
...
දිලුම් අමුණුගමට දෙනෝදාහක් මැද තරුණියක් කනට ගසයි.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website