සජිත් සිරස සමග රනිල් වනසන කුමන්ත්‍රණයක.

Share

Similar Posts
මේන්න මිණීමරු ප්‍රේමදාස විකුණපු ආයතන ලැයිස්තුව.
...
සජිත් රෙදි නැතුව සිරසට කඩේ යයි.
...
දිලුම් අමුණුගමට දෙනෝදාහක් මැද තරුණියක් කනට ගසයි.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website