හිරැණිකාගේ අහවල් එකේ අහවල් තැන උපන් ලපයක් ඇතිබව නාමල් කියයි.

https://www.youtube.com/watch?v=V7DEiMzpsDw

Share Button