ගෝඨාට යන්නට වෙන්නේ කනත්තට මිසක් රජගෙට නොවේ.

ගෝඨාට යන්නට වෙන්නේ කනත්තට මිසක් රජගෙට නොවේ.... Read More »

මව්ලවිතුමාට ඇප අත්සන්කල පන්සලේ ලොකු හාමුදුරැවෝ.

මව්ලවිතුමාට ඇප අත්සන්කල පන්සලේ ලොකු හාමුදුරැවෝ.... Read More »

විමලේ….විමලේ …… කෝ බන් මේ විමලේ

විමලේ….විමලේ …… කෝ බන් මේ විමලේ... Read More »

එල්ලුම්ගහ ගේනවනම් පළමුව මිණීමරැ ගෝඨා එල්ලනු.

එල්ලුම්ගහ ගේනවනම් පළමුව මිණීමරැ ගෝඨා එල්ලනු.... Read More »

ශ්‍රීලනිපයේ මහ ලේකම්කම දයාසිරිට.

ශ්‍රීලනිපයේ මහ ලේකම්කම දයාසිරිට.... Read More »

විශේෂ මහාධිකරණයේ පලමු නඩුව ගෝඨාට එරෙහිව.

විශේෂ මහාධිකරණයේ පලමු නඩුව  ගෝඨාට එරෙහිව.... Read More »

විමල් හා ශෂීගේ විවාහය දෙදරයී.

විමල් හා ශෂීගේ විවාහය දෙදරයී.... Read More »

විමල් පිටයයී. රාජිත ගෙට එයි.

විමල් පිටයයී. රාජිත ගෙට එයි.... Read More »

මල්වානේ ඉඩම බැසිල්ගේ බවට සාක්ෂි වලින් සනාතවේ.

මල්වානේ ඉඩම බැසිල්ගේ බවට සාක්ෂි වලින් සනාතවේ.... Read More »

මංජුල පීරිස් ටී එම් ඩිල්ෂාන්ගේ බිරිඳට කොටයි.

මංජුල පීරිස් ටී එම් ඩිල්ෂාන්ගේ බිරිඳට කොටයි.... Read More »