තාජුඩීන් පැහැරගත්තේ ශිරන්තිබව සනාතවේ.

තාජුඩීන් පැහැරගත්තේ  ශිරන්තිබව සනාතවේ.... Read More »

දිනෙෂ් ගුණවර්ධන මරාට බැනවදී.

දිනෙෂ් ගුණවර්ධන මරාට බැනවදී.... Read More »

ජනාධිපති සිරා මරා ඇතුලු මිණීමරැවන් ආරක්ෂා කරයි.

ජනාධිපති සිරා මරා ඇතුලු මිණීමරැවන් ආරක්ෂා කරයි.... Read More »

ගෝඨාව වනසන නාමල්ගේ ‌‌කුමන්ත්‍රණය.

ගෝඨාව වනසන නාමල්ගේ ‌‌කුමන්ත්‍රණය.... Read More »

ජොන්ස්ටන්ගේ ඇප ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ජොන්ස්ටන්ගේ ඇප ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.... Read More »

කෝට්ටේ නාගවිහාරයේ යතුරැ බෙදාගන්න හාමුදුරැවරැ මිණිමරාගනී.

කෝට්ටේ නාගවිහාරයේ යතුරැ බෙදාගන්න හාමුදුරැවරැ මිණිමරාගනී.... Read More »

මරා මහරගම පිලික අරෝහලේ අරමුදලින් කෝටි 500ක් හොරකම් කරලා.

මරා මහරගම පිලික අරෝහලේ  අරමුදලින් කෝටි 500ක් හොරකම් කරලා.... Read More »

සීගිරියේ ධම්මින්න හිමි තිදෙනෙක්ට කැත්තෙන් කොටයි.

සීගිරියේ ධම්මින්න හිමි තිදෙනෙක්ට කැත්තෙන් කොටයි.... Read More »

මරාගේ කොන්දෙ අමාරැව තදවෙයි. වේදනාවෙන් මොරදෙයි.

මරාගේ කොන්දෙ අමාරැව තදවෙයි. වේදනාවෙන් මොරදෙයි.... Read More »

ඉසුරගේ ගොනා කානුවේ.

ඉසුරගේ ගොනා කානුවේ.... Read More »