ගෝඨාට ජැක් එක ගැහුවෙ නැත්නම් ගොනා කානුවේ. මහින්ද අමරවීර පවසයි.

Share

සජිත්ගේ කුපාඩි වැඩ.

Share

ගෙම්බන්පිල අධෝමුඛයෙන් කතා කරයි.

Share

ගෝඨා ජනාධිපති කරවීමට කැපවීම ගැන ලැජ්ජාවන බව සිංහලේ සංවිධානය පවසයි.

Share

නාමල් අපල දුරුවීමට වැස්සියෙකුට වැද මතුරපු ගවමුත්‍රා බොයි.

Share

ගෝඨාගේ කැබිනට් එකේ පරිසර ඇමති 3 පාස් එකෙක්.

Share

ඥානසාර දුමින්ද සිල්වා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලයි.

Share

සිවිල් කටයුතු සඳහා හමුදාව යෙදවීම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී.

Share

ජොන්ස්ටන් හිරබත් කද්දී ජොන්ස්ටන්ගේ කොලුවා සමිතාගේ කුඹුර අඳේට කොටන්න හදලා.

Share

රන්ජන් වෙනුවෙන් ජනතාව වීදි බසී

Share