දෙවේනි වතාවටත් මරාට එරෙහි විශ්වාංගය බහුතරයෙන් සම්මතවු බවට කථානායක ජනපතිට දැනුම්දෙයි.

දෙවේනි වතාවටත් මරාට එරෙහි විශ්වාංගය බහුතරයෙන් සම්මතවු බවට කථානායක ජනපතිට දැනුම්දෙයි.... Read More »

ජැක්සන්ගේ කෙල්ලට නාමල් කොටයි

ජැක්සන්ගේ කෙල්ලට නාමල් කොටයි... Read More »

එස්.බී. ගේ ගෙදරට ජංගි පාර්සලයක් ..

එස්.බී. ගේ ගෙදරට ජංගි පාර්සලයක්  ..... Read More »

ඩිල්ෂාන් මරාගේ වැසිකිලියට.

ඩිල්ෂාන් මරාගේ වැසිකිලියට.... Read More »

සිරා විජේදාසට බැන එලවයි.

සිරා විජේදාසට බැන එලවයි.... Read More »

මරා – සිරා මිනිමරාගනී.

මරා – සිරා මිනිමරාගනී.... Read More »

මිණීමරු මරා අගමැතිකමෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි.

මිණීමරු මරා අගමැතිකමෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි.... Read More »

හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී බහුතරය පෙන්වන්න රනිල් සූදානම්.

හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී බහුතරය පෙන්වන්න රනිල් සූදානම්.... Read More »

බැසිල්ගේ බඩ්ඩ කාන්ති කොඩිකාර පොහොට්ටුවෙන් මහරගමට.

බැසිල්ගේ බඩ්ඩ කාන්ති කොඩිකාර පොහොට්ටුවෙන් මහරගමට.... Read More »

මරාගෙන් කලුතරට ඡන්දය ඉල්ලන ටී.එම්. ඩිල්ෂාන්ගේ අඹුවට මංජුල පීරිස් කොටයි.

මරාගෙන් කලුතරට ඡන්දය ඉල්ලන ටී.එම්. ඩිල්ෂාන්ගේ අඹුවට මංජුල පීරිස් කොටයි.... Read More »