නාමල් FCID නිළධාරින්ට ප්‍රසිද්ධියේ තර්ජනය කරයි

නාමල් FCID  නිළධාරින්ට ප්‍රසිද්ධියේ තර්ජනය කරයි... Read More »

අහිංසකයන්ගේ කණපලන හොරවෙදාගෙන් ප්‍රවේශමි වන්න

අහිංසකයන්ගේ කණපලන හොරවෙදාගෙන් ප්‍රවේශමි වන්න... Read More »

මෛත්‍රි පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබුවේ මරා බේරාගන්නද ?

මෛත්‍රි පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබුවේ මරා බේරාගන්නද ?... Read More »

රාජපක්ෂලාගේ මහා පරිමාන හොරකමි ලයිස්තුවක් එළියට

රාජපක්ෂලාගේ මහා පරිමාන හොරකමි ලයිස්තුවක් එළියට... Read More »

අචිනී හඩාවැටෙද්දී මලික් ගෙදර යයි

අචිනී හඩාවැටෙද්දී මලික් ගෙදර යයි... Read More »

රවීගේ මැර බෑනාට මහාධිකරණයේ නඩු

රවීගේ මැර බෑනාට මහාධිකරණයේ නඩු... Read More »

රජයෙන් ෆවුසිට ලක්ෂ 430ක නව රථයක්

රජයෙන් ෆවුසිට ලක්ෂ 430ක නව රථයක්... Read More »

රෝසී නගරසභාවේ මුදලින් සැප වාහනයක් ගනී

රෝසී නගරසභාවේ මුදලින් සැප වාහනයක් ගනී... Read More »

කොටුගොඩ ධම්මාවාරට රජයෙන් රැ21,390,000/= වාහනයක්

කොටුගොඩ ධම්මාවාරට රජයෙන් රැ21,390,000/=   වාහනයක්... Read More »

U.N.P. තනි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නැයි ජනපතිගෙන් රනිල්ට ඇරයුමි

U.N.P. තනි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නැයි ජනපතිගෙන් රනිල්ට ඇරයුමි... Read More »