මංජුල පීරිස් ටී එම් ඩිල්ෂාන්ගේ බිරිඳට කොටයි.

5. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

ජංගිය පේන්න ඇන්දොත් 90%ක වට්ටමක්

5. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

මල්ෂා හරීන්ගේ සිරියහනට

4. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

තලතා තලාගන්නේ ගැටවර කොල්ලන්ගෙන්.

4. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

දහමි සිරිසේන නිපුනිගේ ලෙන්දොර බිදි.

3. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

ශෙරින් කුමාරණතුංග ප්‍රිති ප්‍රනාන්දු සමග ගණිකා ජාවාරමේ

3. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

ගංගාරාමයට බඩේ රැලි නැති කෙල්ලෙක් ගෙනත් දුන්නොත් රැ. 25,000යි..

2. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

දුමින්ද භාරත මැරුවේ ඇයි කාගේ අවශ්‍යතාවකටද

1. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

චම්පික නදීශාගේ මෑ මලේ රොන් උරයි

1. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

නදීශා හේමමාලිගේ රෙද්ද අස්සේ කූඩැල්ලෙක්

1. October 2017 jayarathna1972@gmail.com 0
Share