ගීතාගෙ කට පළල් වුණු විදිහ කියන්නත් ලැජ්ජයි Geetha Kumarasinghe

https://www.youtube.com/watch?v=BiKgtGfYVrs

Share

දුමින්ද දොස්තර මහේෂිටත් පු……. ඇරලා

https://www.youtube.com/watch?v=gyVrhvQz1sA

Share

චම්පික නදීශාගේ පස්ස පලයි Minister Champika violate Sri Lankan Criminal Law

https://www.youtube.com/watch?v=xdcCgUcCNl8

Share

කොයි වේ…….ගෙ පුතාද මාව තල්ලු කරේ Mahinda Rajapaksa

https://www.youtube.com/watch?v=zpDoIslSZp4

Share

හරින් සජිත්ගෙ ගෑනිටත් කොටයිMinister Harin behave unethical way

https://www.youtube.com/watch?v=jtIWFm-ZVqs

Share

ඇතුලට දාලා එලියට ගන්නකොට තියෙන ආතල් එක Namal Rajapaksa

https://www.youtube.com/watch?v=vY6q_LyVs8k

Share

රංජිත් සියඹලාපිටියගේ දිවේ කරගැට Ranjith Siyambalapitiya

https://www.youtube.com/watch?v=hLVd3U0qjGA

Share

නදීශට නම් අලියගෙ එකත් සුළු දෙයක්ලු Nadeesha Hemamali

https://www.youtube.com/watch?v=2g3_4bJ3Rc4

Share

හරීන් සඳමිණී ගේ නිදියහනේ Uva province chief minister Harin Frenado abuses his power

https://www.youtube.com/watch?v=mRwGgL0oTDs

Share

භාරත වෙඩි කෑවේ හිරුණිකාට නාමල්ව ජෝඩු කරන්න ගිහින්

https://www.youtube.com/watch?v=bCbW0_WD1-o

Share