නදීශට නම් අලියගෙ එකත් සුළු දෙයක්ලු Nadeesha Hemamali

8. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

හරීන් සඳමිණී ගේ නිදියහනේ Uva province chief minister Harin Frenado abuses his power

8. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

භාරත වෙඩි කෑවේ හිරුණිකාට නාමල්ව ජෝඩු කරන්න ගිහින්

8. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

පෙම්වතියට තෑගි කරන්න රන්බඩු හොරාගත් භික්ෂුව Monk rob jewellery from house

7. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

බෑසිල්ගෙන්, විමල්ගේ බිරිද ගෑබ් ගනී ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රනයක් Basil Rajapaksha have affair with Wimals wife

7. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

ගල් ලෙන බිඳලා ලෙන් දොර ඇරලා Namal and Anarkali

7. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

Bharatha Premachandra killing; judgement tomorrow

7. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0

The judgement over the case filed against 13 accused including former Parliamentarian Duminda Silva for the killing of four persons including Bharatha Laksman Premachandra will […]

Share

රාජිත රුපියල් දෙදාහකට හිරුණිකාගෙන් සුපිරි සැපක් ගනී Rajetha vs Hirunika

7. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

හොර කොටු පනින්න ආ පොලිස් නිලධාරියා සැමියා ගස්බදිPoliceman arrests to adultery

7. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0
Share

About US

7. September 2016 jayarathna1972@gmail.com 0

 We Dedicated For Rul e of Law and Democracy Editor      D.M.Thushara Jayarathna E mail      jayarathna1972@gmail.com TP            +41780469847   News Editor  A.M.M. Adikari

Share