චතුරිකා තිලංග සුමතිපාල ගේ තුරුලට…….

චතුරිකා තිලංග සුමතිපාල ගේ තුරුලට…….... Read More »

උදයන්තිට මිතුරන් අතරේ පමණක් යුරෝපයේ ලොතරැයියක්

උදයන්තිට මිතුරන් අතරේ පමණක් යුරෝපයේ ලොතරැයියක්... Read More »

මදූශාගේ මෑ මල දුමින්දගෙ පාමුල

මදූශාගේ මෑ මල දුමින්දගෙ පාමුල... Read More »

මේරියන් ජයමාන්නගේ එක් රැයක ගාස්තුව තිස්දාහයි

මේරියන් ජයමාන්නගේ එක් රැයක ගාස්තුව තිස්දාහයි... Read More »

රෝහිත රාජපක්ෂගේ රොකට් ලෝන්චරය සොයාගනී

රෝහිත රාජපක්ෂගේ රොකට් ලෝන්චරය සොයාගනී... Read More »

රාජිතට බඩු සප්ලයි කරන සයිටම් පිංපියා

රාජිතට බඩු සප්ලයි කරන සයිටම් පිංපියා... Read More »

යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් බලු පූට්ටුවක්

යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් බලු පූට්ටුවක්... Read More »

Auditor General not answerable to a Minister …..

Auditor General not answerable to a Minister …..... Read More »

“I Am Not A Political Thug” – Ranjan Ramanayake

“I Am Not A Political Thug” – Ranjan Ramanayake... Read More »

දුමින්ද දිසානයකගෙ ලෝකය සබීතාගේ කකුල් දෙක අස්සෙලු…………..

දුමින්ද දිසානයකගෙ ලෝකය සබීතාගේ කකුල් දෙක අස්සෙලු…………..... Read More »